تفاصيل المؤلف

Terzi V, Salhi N., Goumni Z. Salhi A.2 Mehani M

  • مجلد 8, عدد 2 (2015) - أ- العلوم التطبيقية
    Evaluation de l’activité antifongique in vitro des huile essentielles de Laurus Nobilis L. sur la croissance mycélienne de Fusarium Sporotrichoide
    الملخص