تفاصيل المؤلف

Aziz W, Khellaf K., Zeroual F, Sebaai N

  • مجلد 8, عدد 2 (2015) - أ- العلوم التطبيقية
    L’effet de l'ajout du sable de Sidi Abd el Aziz (Jijel) sur le potentiel du gonflement des argiles de Mila (région d’el kherba)
    الملخص