تفاصيل المؤلف

GHERIB A.2 et LAGHOUITER H., LAGHOUITER O.K.

  • مجلد 8, عدد 1 (2015) - أ- العلوم التطبيقية
    Etude de l’activité antioxydante des huiles essentielles de certaines menthes cultivées dans la région de Ghardaïa
    الملخص